Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

1. Apartament wynajmowany jest na doby.
2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14:00 do godziny 11.00.
3. Życzenie wcześniejszego przyjazdu lub przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym rozpoczyna najem apartamentu lub w dniu w którym upływa termin najmu apartamentu. Życzenia realizowane będą w miarę posiadania technicznych możliwości ich zrealizowania i obciążone są dodatkową opłatą.
4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
Gość apartamentu winien wpłacić zaliczkę za pobyt przed przyjazdem, resztę należności za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
5. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
6. W momencie otrzymania kluczy, gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi obsługi urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
7. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
8. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
9. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy. 10. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w najętym lokalu a należących do gościa lub osób z nim przebywających a dokonanych przez osoby trzecie.
11. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
13. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
14. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
15. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę, będą dochodzone polubownie, a w razie braku porozumienia na drodze sądowej.
16. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 11:00.
17. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.
18. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
19. Rachunki lub faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.
20. By dokonać rezerwacji określonego apartamentu, Najemca rezerwuje pobyt on-line za pomocą aplikacji pod adresem http:/apartmadryt.pl/ za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 48 godzin system anuluje rezerwację.
21. Zaliczkę za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system
bezpiecznych płatności internetowych lub na wskazane konto bankowe. Po dokonaniu wpłaty zaliczki rezerwacja otrzymuje status potwierdzonej.
22. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania na rachunku bankowym właściciela Apartamentów.
23. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację, Najemca otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji danego apartamentu w wybranym przez siebie terminie.
24. Na terenie Tarnobrzega obowiązują opłaty miejscowe naliczane za osobę za każdy dzień pobytu, które są wliczone w cenę pobytu.
25. Rozliczenia płatności zaliczki kartą kredytową online i e-przelewem.
26. Najemca dokonując rezerwacji oświadcza, że akceptuje poniższe klauzule:
• oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.) przez właściciela apartamentów w celu realizacji umowy najmu.
• oświadczam, iż zostałem (am) poinformowany(a) przez administratora danych o okolicznościach wskazanych powyżej.